CURRICULUM VITAE_NGUYEN HOANG KHANH LINH

Saturday - 23/04/2016 16:44
CURRICULUM VITAE_NGUYEN HOANG KHANH LINH
CURRICULUM VITAE_NGUYEN HOANG KHANH LINH
CURRICULUM VITAE
 
1. Full name: NGUYEN HOANG KHANH LINH CV Nguyen Hoang Khanh Linh
2. Date of birth: 12.01.1980 3. Sex: female
4. Academic title:  
Degree: Doctor Year of graduation: 2013
5. Working position: Vice-Dean Faculty of Land Resource and Agricultural Environment  
6. Home address: 100 Trieu Quang Phuc
7. Mobile phone: 01634647777 Email: [email protected]
8. Fax:
9. Office: Faculty of Land Resource and Agricultural Environment
Name of leader of office: Dr. Nguyen Huu Ngu
Address of working place:102 Phung Hung, Hue City
Phone:0543516514
10. EDUCATION
Academic Training Places of training Specialization Graduated year
2009-2013 Goettingen University, Germany Remote sensing and GIS 2013
2003-2006 Hue University of Agriculture and Forestry Land management 2006
1998- 2002 Hue University of Agriculture and Forestry Land management 2002
11. EMPLOYMENT RECORD
No Time of beginning Time of ending Working places In charge of
1 01/2015 Now Hue University of Agriculture and Forestry Vice-Dean Faculty of Land Resource and Agricultural Environment
2 2003 2014 Hue University of Agriculture and Forestry Lecturer at Faculty of Land Resource and Agricultural Environment
12. Publications
List of publications for 10 years
No Titles Name of journals/articles Type of magazines Languages Year of publication Pages
1 XÂY DỰNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC DÙNG CHUNG Ở CẤP ĐỊA PHƯƠNG NHẰM THÍCH ỨNG VỚI HẠN HÁN DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: Nghiên cứu đại diện tại xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Khoa học và phát triển 2 Vietnamese 2016  
2 SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH LANDSAT NGHIÊN CỨU SỰ SUY GIẢM DIỆN TÍCH RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC; TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 1995-2014, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế) 2 Vietnamese 2016  
3 Rising water scarcity and conflicts at local level: establishing a water sharing mechanism for rice production in central Vietnam., Sustainability. 3 English 2016  
4 Hydrological Modeling in an Ungauged Basin of Central Vietnam Using SWAT Model, Hydrology and Earth System Sciences (HESS) 44 English 2016  
5  ASSESSING THE IMPACT OF URBANIZATION ON URBAN CLIMATE BY REMOTE SENSING PERSPECTIVE: A CASE STUDY IN DANANG CITY, VIETNAM,  The 36th International Symposium on Remote Sensing of Environment,   English 2015  
6 ẢNH HƯỞNG CỦA HẠN HÁN ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM,  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6 Vietnamese 2015  
7 Nghiên cứu tình hình hạn hán đất trồng lúa vụ hè thu bằng công nghệ viễn thám và GIS tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam,  Tạp chí Khoa học   Vietnamese 2015  
8 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT VÀ HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU PHỤC VỤ SẢN XUẤT CHO CÂY LÚA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU XÃ ĐẠI QUANG,  Tạp chí Khoa học 13 Vietnamese 2015  
9 Nghiên cứu phương pháp xây dựng bản đồ hiện trạng rừng bằng cách tiếp cận định hướng đối tượng từ ảnh viễn thám có độ phân giải cao, Tạp chí Khoa học 13 Vietnamese 2015  
10 Ứng dụng công nghệ ảnh viễn thám kết hợp dữ liệu khí tượng xây dựng bản đồ nguy cơ hạn hán phục vụ sản xuất nông nghiệp: trường hợp nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học 13 Vietnamese 2015  
11 Đánh giá ảnh hưởng của đô thị hóa đến cộng đồng bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4 Vietnamese 2015  
12  Identification of Rice Blast Resistance Genes in South Central Coast of Vietnam Using Monogenic Lines under Field Condition and Pathogenicity Assays, Jointly published by Journal of Agricultural Science and Technology A and B Hue University Journal of Science, 15 English 2015  
13 Management current land use of perennial industrial crops by NDVI index: a case study in Chư Sê district, Gia Lai province,  Journal of Vietnamese environment, 2 English 2014  
14 Basin resources management: simulating soil erosion risk by soil and water assessment tool (SWAT) in Tá Trạch river watershed,central Vietnam,  Journal of Vietnamese environment, 2 English 2014  
15 Analysis the impact of agricultural land withdrawal on income of households: a case study in Lien Chieu district, Da Nang City,  Hue University Journal of Science, 10 English 2014  
16 Building lookup map for land price by Quantum GIS (QGIS): an application of open-source desktop GIS in land management, Proceedings International Symposium on GeoInformatics for Spatial - Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences GIS - IDEAS   English 2014  
17  Phân tích tác động của một số yếu tố kinh tế xã hội đối với nhu cầu đất phi nông nghiệp tại thành phố Đà Nẵng,   Tạp chí Kinh tế sinh thái (Viện Kinh tế sinh thái) 46 Vietnamese 2014  
18  Đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và nhiệt độ bề mặt đô thị bằng ảnh viễn thám trên địa bàn thành phố Huế -tỉnh Thừa Thiên Huế,  Tạp chí Khoa học đất,   Vietnamese 2012  
19 Quantifying land use/cover change and landscape fragmentation in Danang city, Vietnam: 1979-2009, XXII International Society for Photogrammetry & Remote Sensing Congress   English 2012  
20 Phân tích mối quan hệ giữa chỉ số khác biệt thực vật và nhiệt độ bề mặt bằng ảnh viễn thám trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Vietnamese 2012  
21 Thành lập tự động bản đồ phân bố đất đô thị bằng chỉ số IBI từ ảnh Landsat TM: trường hợp nghiên cứu tại thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc (Đà Nẵng 12/2011),   Vietnamese 2011  
13. Quantity of certificates (If possible)
 
14. Application of scientific research works in reality (If possible)
Transferring 3D database for Quy Nhon City, Binh Dinh Province
15. List of project titles hosted for 5 years (If possible)
Assessing landslide at Aluoi Province for land use planning
Detecting mangrove forest at Duy Xuyen province by GIS and Remote Sensing
 
16. Rewards (If possible)
(…………………………………………..)
 
17. Other achievements (If possible)

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article
                                                            

HUAF tries its best to become as the prestigious university. Additionally, HUAF always makes great efforts in training to provide localities and enterprises with qualified human resources. It is highly appreciated as a good center in science and technology to contribute the development of socio- economics to the whole country in integration tendency.

  • Online15
  • Today1,092
  • This month12,572
  • Total4,711,501
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second