Dr. Nguyen Tien Long

Saturday - 28/03/2015 09:57
Researcher's Profile_Dr. Nguyen Tien Long
 
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ: Trường Đại học Nông Lâm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: Nguyễn Tiến Long
 
2. Năm sinh:07/07/1976 3. Giới tính:Nam
4. Chức danh: Năm được phong:
Bằng cấp: Tiến sỹ Năm đạt học vị: 2014
5. Chức danh nghiên cứu: Chức vụ: Phó trưởng Phòng
6. Địa chỉ: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
7. Điện thoại: Email: [email protected]
8. Fax:
9. Cơ quan - nơi làm việc của cán bộ khoa học:
Tên người Lãnh đạo Cơ quan:
Địa chỉ Cơ quan:
Điện thoại Cơ quan:
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Thạc sỹ Trường Đại học Nông lâm Huế Nông nghiệp 2008
Kỹ sư Trường Đại học Nông lâm Huế Nông nghiệp 2003
  Đại học Đà Nẵng Tin học ứng dụng 2002
Tiến sỹ Trường Đại học Nông lâm Huế Nông nghiệp 2010
  Viện nghiên cứu bông Nha Hố, Ninh Thuận    
  Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, TP. Huế    
  Trường đại học Nông lâm Huế    
  Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh - TP. Huế    
Tiếng Anh Trình độ C   Tiếng Anh Trình độ C  
Trung cấp   Trung cấp  
    Lý luận chính trị  
11. Quá trình công tác
STT Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nơi công tác Công việc đảm trách
1 01/02/2015 ../../....   Phó trưởng Phòng
2 ../../.... ../../....   Tổ trưởng tổ công tác
3 01/01/1976 01/01/1996 còn nhỏ học cấp 1,2,3 tại Thành Phố Vinh, Nghệ An Đi học
4 01/01/1996 01/01/1999 công nhân công ty điện tử điện máy Vinh, Nghệ An Đi học
5 01/09/1999 01/06/2003 sinh viên, trường Đại học nông lâm huế Đi học
6 01/02/2010 ../../.... Phòng Tổ chức - Hành chính Công tác tại trường
7 01/03/2008 01/02/2010 Phòng Tổ chức - Hành chính Công tác tại trường
8 01/09/2003 01/05/2005 Công ty cổ phần Bông vải miền trung, Quảng Nam Công tác tại trường
9 01/11/2005 01/02/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Công tác tại trường
10 01/12/1996 01/08/1999 Công ty điện tử điện máy Vinh, Nghệ An Công tác tại trường
12. Các công trình KHCN công bố
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
STT Tên bài báo Loại bài Loại tạp chí Ngôn ngữ Năm xuất bản Trang
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ gieo sạ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa kháng rầy nâu HP28 tại Thừa Thiên Huế. Bài báo khoa học Tạp chí khoa học trong nước Tiếng Việt 2014 999
2 Kết quả bước đầu tuyển chọn giống lúa kháng rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal) phục vụ sản xuất ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Khác Khác Tiếng Việt 2013 999
3 Các dòng sinh học (Biotype) của rầy nâu (Nilarparvata lugens Stal) và chọn lọc giống kháng rầy nâu ở một số tỉnh miển Trung , Khác Khác Tiếng Việt 2012 999
4 Các dòng sinh học (Biotype) của rấy nâu Nilarpavata lugens Stal (Hmoptera: Delphacidae) tại Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thô 193: 3 - 7. Khác Khác Tiếng Việt 2012 999
5 Điều tra về các hạn chế sinh học và phi sinh học (sâu bệnh hại lúa, lạc, ớt và kỹ thuật sản xuất) ở vùng đất cát ven biển miền trung Việt Nam (The survey of biotic and abiotic constrains (rice, peanut and chili insect pests, diseases and farmers’ cropping practices) on sandy soil in central Vietnam. In Improving food crop productivity in the coastal sandy area of T.T. Hue province, Central Vietnam) Khác Khác Tiếng Việt 2009 999
6 Khảo nghiệm một số thuốc thảo mộc và chế phẩm sinh học trừ sâu hại trên rau cải tại Thừa Thiên Huế Khác Khác Tiếng Việt 2009 999
7 Eficiency of bio-pesticides used to control pests and deseaes on some main crops in the coastal sandy area of the Thua Thien Hue province from 2006 to 2008 Khác Khác Tiếng Việt 2009 999
8 Survey of biotic and abiotic constraints for crop growth( rice, peanut insect pests, diseases and farmers’ cropping practices) in the coastal sandy area of Thua Thien hue province, central Vietnam, Improving food crops productivity in the coastal sandy area of the Thua Thien Hue province central VietNam Khác Khác Tiếng Việt 2009 999
9 Phytosanitary survey of major crops cultibated in the sandy area of Thua Thien Hue province during the 2004-2008 period. Improving food crops productivity in the coastal sandy area of the Thua Thien Hue province central VietNam Khác Khác Tiếng Việt 2009 999
10 Eficiency of bio-pesticides used to control pests and deseaes on some main crops in the coastal sandy area of the Thua Thien Hue province from 2006 to 2008. Improving food crops productivity in the coastal sandy area of the Thua Thien Hue province central VietNam Khác Khác Tiếng Việt 2009 999
11 Khảo nghiệm một số thuốc thảo mộc, chế phẩm sinh học trừ sâu hại trên rau cải phục vụ sản xuất rau an toàn tại Vinh Phú- Phú Vang- Thừa Thiên Huế Khác Khác Tiếng Việt 2009 999
12 Étude du développement de peclvirus sur Nicotiana benthamiana exprimant la protéine de capside virale du Peanut clump virus. Improving food crops productivity in the coastal sandy area of the Thua Thien Hue province central VietNam Khác Khác Tiếng Việt 2009 999
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp (Nếu có)
 
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (Nếu có)
 
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây (nếu có)
 
16. Giải thưởng (Nếu có)
(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,...)
 
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (Nếu có)
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article
                                                            

HUAF tries its best to become as the prestigious university. Additionally, HUAF always makes great efforts in training to provide localities and enterprises with qualified human resources. It is highly appreciated as a good center in science and technology to contribute the development of socio- economics to the whole country in integration tendency.

  • Online8
  • Today999
  • This month53,018
  • Total4,693,509
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second