CURRICULUM VITAE_HUYNH VAN CHUONG

Sunday - 24/04/2016 15:58
CV_HUYNH VAN CHUONG
CURRICULUM VITAE_HUYNH VAN CHUONG
CURRICULUM VITAE
 
1. Full nameHUYNH VAN CHUONG                                                                                         CV Huynh Van Chuong
2. Date of birth: 01 – 01 – 1973 3. Sex: Male
4. Academic title: Associate Professor  
Degree: PhD Year of graduation:
5. Working position: Vice Rector  
6. Home address:
7. Mobile phone: +84 90 5790101 Email: [email protected]
8. Fax:
9. Office:
Name of leader of office:
Address of working place: 102 Phung Hung street, Hue city, Vietnam
Phone: +84 54 3516514
10. EDUCATION
Academic Training Places of training Specialization Graduated year
1991 - 1996 Hue University of Agriculture and Forestry, Vietnam. Bachelor of Engineer in Agronomy, 1996
1997 - 2000 Hue University, Vietnam. Master of Agriculture Science 2000
2003 - 2007 Doctoral degree of Agricultural Science (Dr. agrar. Land Evaluation), Humboldt University of Berlin, Germany 2007
12/2012 Hue University of Agriculture and Forestry, Vietnam. Associate Professor in Land Management at Faculty of Land Resources and Agricultural Environmen  
Specialized Training:
 
     
18 March – 04 April Greissfwald University, Germany
 
Summer School of Natural Resources and Biodiversity  
9th – 30th June, 2012 Wageningen, Holland International Training of Trainers on Wetland Management, a course focusing on the facilitation of multi-stakeholder processes and curriculum development  
  Hue University of Agriculture and Forestry, Viet Nam (By Professor from Germany) GIS and Remote sensing  
11. EMPLOYMENT RECORD
No Time of beginning Time of ending Working places In charge of
1 1996 - Now   HUAF Lecturer and Researcher at Faculty of Land Resources and Agricultural Environemnt, HUAF
2 2001 2003 HUAF Assistant teachers of the Faculty, HUAF
3 2008 2009 HUAF Vice – Director of Center for Consultancy of Land Resources and Rural Environment, Faculty of Land Resources and Agricultural Environment, HUAF
4 2009 - Now   HUAF Director of Center for Consultancy of Land Resources and Rural Environment, Faculty of Land Resources and Agricultural Environment, HUAF.
5 2009 - Now   HUAF Dean of Faculty of Land Resources and Agricultural Environment, HUAF
6 2009 - Now   HUAF Chairman of the Board of Science and Training of Faculty of Land Resources and Agricultural Environment, HUAF.
7 2012 – Now
12/2014 – now
  HUAF Associate Professor in Land Management.
Vice Rector, HUAF
12. Publications
List of publications for 10 years
No Name of journals/articles/magazines Languages Year of publication Pages
1  Published Books      
2 Huynh Van Chuong, Ho Kiet and Nguyen Bich Ngoc, Land Surveying (Geodesy), Agricultural Publishing House, Ho Chi Minh city, Vietnam, 196p  Vietnamese 2012 196p
3 Huynh Van Chuong, Land Evaluation, Agricultural Publishing House, Ho Chi Minh city, Vietnam  Vietnamese 2012 120p
4 Huynh Van Chuong, Multicriteria land suitability evaluation for selected crops in hilly region of central Vietnam, ISBN 978-3-8322-6846-6. Shaker Verlag, Aachen, Germany  English 2008 264p
5  Published Articles      
6 Huynh Van Chuong, Le Van An, Tran Phuong Nhi, Vu Tuan Minh, Tran Ngoc Liem, Incorporation of Local Communities into Forest Land Use and Household Economic Development by Co-management Model in the Uplands of Central Vietnam, International Journal of Agriculture and Forestry, Vol. 6 No. 1, 2016, pp. 12-19. doi: 10.5923/j.ijaf.20160601.03. http://article.sapub.org/10.5923.j.ijaf.20160601.03.html   2016 pp. 12-19
7 Huynh Van Chuong, Nguyen Bich Ngoc, Pham Gia Tùng. Application of SWAT model for assessing water quality in ta trach watershed, Central Vietnam. Proceedings of International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, Da Nang 12/2014. . P.443 - 449. ISBN 978-604-80-0917-5, Information and Communication Publishing House
 
  2015 P.443 - 449
8 Nguyễn Hoàng Khánh LinhHuỳnh Văn Chương. Assessing the impact of urbanization on urban climate by remote sensing perspective: a case study in Da Nang city, Vietnam. The 36th International Symposium on Remote Sensing of Environment, 11 – 15 May 2015, Berlin, Germany, ISRSE36-688-3, 2015, Trang: 235-240.   2015 Trang: 235-240
9 Huynh Van Chuong, Pham Gia Tung, Nguyen Bich Ngoc. Application of GIS in establishing 3D model for spatial urban management at thuan thanh ward, Hue city, Vietnam. Proceedings of International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences., Da Nang 12/2014. P.294 - 299   2015  
10 Huỳnh Văn Chương, Lê Thị Kim Chi, Trần Kim Anh. Tác động của chính sách đất đai đến quá trình đô thị hóa tại thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2012. Tạp chí Kinh tế sinh thái, ISSN: 1859 – 2317, 2014, Số: 46, Trang: 37-42.   2014 Trang: 37-42.
11 Huỳnh Văn Chương. Soil information system for land suitability evaluation and land use planning at commune level in central vietnam A case study of two communes in Thua Thien Hue province, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2014, Tập: 84, Số: 6, Trang: 6-12.   2013 Trang: 6-12.
12 Trần Thị PhượngNguyễn Bích NgọcHuỳnh Văn Chương, Thông, Châu Võ Trung . Ứng dụng công cụ đánh giá đất và nước (SWAT) trong mô phỏng nguy cơ xói mòn ở lưu vực nhỏ thuộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Tài nguyên và Môi Trường, ISSN 1859 - 1477, 2013, Tập: 180, Số: 22/2013, Trang: 27-32   2013 Trang: 27-32
 13 Trần Thị PhượngHuỳnh Văn Chương. Mô phỏng ảnh hưởng của thay đổi sử dụng đất đến xói mòn ở lưu vực sông Bồ, miền Trung Việt Nam: ứng dụng SWAT, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2013, Tập: 20, Số: 2 tháng 10 năm 2013, Trang: 101-107.
 
  2013 Trang: 101-107
  Huỳnh Văn Chương, Nguyen Thi Doan. Practices and Impacts of Land Consolidation to Agricultural and Rural Development in Phu Vang District, Thua Thien Hue Province, Journal of Science and Development, Ha Noi University, 2013, Vol: 11, Nr: 7, Page: 1005-1014.   2013 Page: 1005-1014
 14 Trần Thị Kim Hiền, Huỳnh Văn Chương. Phân tích hiệu quả mô hình đăng ký quyền sử dụng đất một cấp hiện nay so với mô hình hai cấp tại TP Đà Nẵng. Tạp chí Kinh tế sinh thái,ISSN: 1859 – 2317, 2013, Số: 44, Trang: 16-24   2013 Trang: 16-24
 15 Huỳnh Văn Chương, Lê Thị Xuân Vui. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các mô hình trang trại để hỗ trợ cho việc phát triển nông thôn mới tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Kinh tế Sinh thái, ISSN: 1859 – 2317, 2013, Số: 44, Trang: 25-32.   2013 Trang: 25-32
 16 Huynh Van Chuong, Situation of and the Rights on the Forest Land, Allocating from the State to Households for Management and Use at the Upland Area in the Central Vietnam, Resources and Environment, Vol. 3 No. 6, 2013, pp. 176-182. doi: 10.5923/j.re.20130306.02. p-ISSN: 2163-2618    e-ISSN: 2163-2634. http://article.sapub.org/10.5923.j.re.20130306.02.html#Sec1   2013 pp. 176-182
17  Huynh Van Chuong, Tran Dai Nghia. Situation of land use of ecomomic and social projects at Dong Hoi city, Quang Binh province period 2006 – 2011. Journal of Ecological Economy, Vietnam 5/2013. Nr. 44. P. 29-40. ISSN: 1859 – 2317.  Vietnamese 2013 P. 29-40
18  Huynh Van Chuong, Le Dinh Huy, Pham Gia Tung, Le Quynh Mai, Nguyen Bich Ngoc. Definability and natural land suitability evaluation the prospect land use types in order to expand planted area for national target program on building and developing new countryside in highland of Tra district, Thua Thien Hue province. Journal of Science, Hue University. Vietnam. Nr.75B, P. 17-28. ISSN 1859 – 1388. Vietnamese 2012 P. 17-28
 19 Le Chieu Tam, Huynh Van Chuong. Assessment the effectiveness of land use right auction at An Nhon district, Binh Dinh province. Journal of Soil Science, Vietnam. Nr. 40, P.69 - 73. ISSN 0868-3743.  Vietnamese 2012 P.69 - 73
 20 Huynh Van Chuong, Truong Van Quyet, Huynh Dinh Dung. Situation of land use structure change and proposals for sustainable land use at Hoi An town, Quang Nam province. Journal of Soil Science, Vietnam. Nr. 40, P.74 - 77. ISSN 0868-3743. Vietnamese 2012 P.74 - 77
21  Pham Huu Ty, Huynh Van Chuong. Building a decision support model for protection forest planning using gis and multi-criteria model. Proceedings of International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 10/2012. P. 120 - 125. ISBN 978-4-901668-37-8  English 2012 P. 120 - 125
 22 Tran Thi Phuong, Rajendra P. Shrestha, Huynh Van Chuong, Nguyen Bich Ngoc. Simulating the effect of land use change on soil erosion in bo river watershed, central Vietnam: SWAT application. Proceedings of National Conference on GIS 12/2012. P.332-339. Agricultural Publishing House , Vietnam. Vietnamese 2012 P.332-339
 23 Huynh Van Chuong, Pham Gia Tung, Le Quynh Mai, Le Dinh Huy. Land suitability classification for some advantages of land use utilization to expand production for new rural development program at plain region of Huong Tra district, Thua Thien Hue province. Journal of Ecological Economy, Vietnam. Nr. 43. P. 36-42. ISSN: 1859 – 2317.  Vietnamese 2012  
 24 Huynh Van Chuong, Pham Gia Tung, Tran Thi Kieu My. Assessing the effectiveness of land use of the farm models at Vu Quang district, Ha Tinh province. Journal of Ecological Economy, Vietnam. Nr. 43. P. 43-49. ISSN: 1859 – 2317   Vietnamese 2012 P. 43-49
 25 Huynh Van Chuong, Le Quynh Mai, Le Thanh Bon. Application GIS to evaluate the land suitability of prospective land use types to developve the agricultural production in Tay Giang district, Quang Nam province. Journal of Ecological Economy, Vietnam. Nr. 43. P.50-55. ISSN: 1859 – 2317.
 
 Vietnamese 2012 P.50-55
26  Nguyen Huu Ngu, Huynh Van Chuong, Le Thi Thuong, Tran Trong Tan. Study on influence of titanium exploitation to current land use and people life at Vinh Thai commune, Vinh Linh district, Quang Tri province. Journal of Ecological Economy, Vietnam. Nr. 43. P.18-24. ISSN: 1859 – 2317 . Vietnamese 2012 P.18-24
27  Huynh Van Chuong, Vu Trung Kien, Nguyen Thi Thanh Nga (2012). Multi-criteria land suitability evaluation for agricultural crops using GIS: A case study in Huong Binh Commune, Thua Thien Hue Province. . Journal of Science, Hue University. Vietnam. Vol.75A, Nr.6 (2012), P.1-7. ISSN 1859 – 1388. Vietnamese 2012 P.1-7
28  Pham Huu Ty, Rechard Heeks, Huynh Van Chuong. Integrating Digital and Human Data Sources for Environmental Planning and Climate Change Adaptation: From Research to Practice in Central Vietnam, Linking Research To Practice: Strengthening Ict For Development Research Capacity In Asia by Arul Chib; Roger Harris (Eds). P:132 – 146. ISBN 978-981-4380-00-3. English 2012 P:132 – 146
29  Huynh Van Chuong. Determination of some advantages of land use utilization of plain and internal sandy area and assessment for land suitability classification to expand production for new rural development program at Huong Tra district, Thua Thien Hue province. Journal of Agriculture and Rural Development, Vietnam. Nr.14/2012. P. 132 – 146. ISSN 0866 – 7020. Vietnamese 2012 P. 132 – 146
 30 Huynh Van Chuong, Le Xuan Hoa. Study on the impact of the process of the urbanization
to rice area in Phu Vang District, Thua Thien Hue. Journal of Soil Science, Vietnam. Nr. 39, P. 149 – 154. ISSN 0868-3743.
 Vietnamese 2012 P. 149 – 154
 31 Pham Gia Tung, Huynh Van Chuong, Pham Huu Ty. Application of gis and remote sensing in mapping changes in paddy by impact of climate change from 2000 to 2010. Cases studies: 3 communes of Phu Vang distric Thua Thien Hue province. Journal of Soil Science, Vietnam. Nr. 39, P. 155 – 162. ISSN 0868-3743.
 
Vietnamese 2012 P. 155 – 162
32  Pham Gia Tung, Huynh Van Chuong, Nguyen Duc Anh. Use landsat remote sensing images and gis technology to evaluated change of paddy area period 2000 – 2010 in Phu Vang district, Thua Thien Hue province. Journal of Soil Science, Vietnam. Nr. 39, P. 102 – 106. ISSN 0868-3743.
 
Vietnamese 2012 P. 102 – 106
33  Huynh Van Chuong, Duong Thi Thu Ha, Nguyen Minh Hieu. GIS and GPS application to manage the household rubber plantations garden: case studies in Huong Binh, Huong Tra district, Thua Thien Hue province. Journal of Soil Science, Vietnam. Nr. 39, P. 89 – 96. ISSN 0868-3743. Vietnamese 2012 , P. 89 – 96
 34 Huynh Van Chuong. Situation and property rights in agriculturland unused lands at upland of central vietnam: a case study in Hong Bac commune, A Luoi district, Thua Thien Hue province. Journal of Science and Developemnt, Ha Noi University of Agriculture, Vietnam. Nr.. 1/2011.P. 63 - 74 ISSN 1859-0004.  English 2011 P. 63 - 74
 35 Huynh Van Chuong. Land suitability analysis and evaluation for production of fruit trees using GIS technology: A case study at Thua Thien Hue. Journal of Science, Hue University. Vietnam. Nr.67 (4A/2011), P. 13-22. ISSN 1859 – 1388. English 2011 P. 13-22
 36 Nguyen Huu Ngu, Huynh Van Chuong. Transferring productive forest land use situation and change of resources use rights in co – management institutions in upland region Thua Thien Hue. Journal of Agriculture and Rural Development, Vietnam. Nr.15/2011. P. 78 – 83. ISSN 0866 – 7020. Vietnamese 2011 P. 78 – 83
 37 Huynh Van Chuong, Nguyen Dang Anh. Characteristics of exploitation and use of agricultural land resources of forestry social groups in Dakrong mountainous district, Quang Tri province. Journal of Soil Science, Vietnam. Nr. 36, P. 129 – 136. ISSN 0868-3743.  Vietnamese 2011 P. 129 – 136
 38 Le Thi Thanh Nga, Huynh Van Chuong, Le Dinh Huy, Land suitability evaluation and classification for developmemt household rubber plantations at uplands of Hai Lang district, Quang Tri province. Journal of Ecological Economy, Vietnam. Nr. 41. P. 29 – 34. ISSN: 1859 – 2317. Vietnamese 2011 P. 29 – 34
39  Huynh Van Chuong. Impact assessment of conducting parcel consolidation of agricultural land  to agricultural production   for households: Case study in Quang Phu commune, Quang Dien Commune, Thua Thien Hue provinc. Journal of Ecological Economy, Vietnam. Nr. 41. P. 20 – 28. ISSN: 1859 – 2317.  Vietnamese 2011 P. 20 – 28
40  Pham Huu Ty, Huynh Van Chuong, Ho Kiet, Nguyen Quoc Sinh. Building models to support watershed forest planning combines the multi-criteria assessment model and soil erosion using remote sensing and GIS at Thua Thien Hue province. Journal of Science and Creative, Quang Nam Province, Vietnam. Nr. 101+102. P. 46 – 49. ISSN 1859 – 0322. Vietnamese 2011 P. 46 – 49
41  Michael Böhme, Ina Pinker, Idha Arsanti, Huynh V. Chuong, Nabarath llaniya and Yaroslav Shevchenko. Improving productivity in horticultural crops. Proceedings of International Conference on Horticulture. Editors: Prem Nath and P.B. Gaddagimath. Scientific Publishers, Jodhpur, Rajasthan, India. P. 203-215. ISBN: 978-81-7233- 674. English 2010 P. 203-215
 42 Huynh Van Chuong, Nguyen The Lan. Soil information system and land databases for land evaluation and land use planning at Phu Son commune-Huong Thuy district-Thua Thien Hue province. Journal of Science, Hue University. Vietnam. Nr.57 (2010), P. 15-26. ISSN 1859 – 1388. Vietnamese 2010 . 15-26
 43 Huynh Van Chuong. Study of the status and rights on transferring forest land to the households for using and management at phu vinh, A Luoi district, Thua Thien Hue province. Journal of Science, Hue University. Vietnam. Nr.63 (2010), P. 15-26. ISSN 1859 – 1388 (In Vietnamese). Vietnamese 2010 P. 15-26
 44 Huynh Van Chuong, Ngo Huu Hoanh. Research changes the livelihoods of farmers when transferring agricultural land to farm in Hoi An city, Quang Nam province. Journal of Soil Science, Vietnam. Nr. 35, P. 110 – 114. ISSN 0868-3743.  Vietnamese 2010 P. 110 – 114
 45 Huynh Van Chuong, Ngo Huu Hoanh. Influence of converting agricultural land into non-agricultural land to farmers' livelihoods in Hoi An city, Quang Nam province. Journal of Science, Hue University. Vietnam. Nr.62A (2010), P. 47-58. ISSN 1859 – 1388. Vietnamese 2010 P. 47-58
 46 Nguyen Huu Ngu, Tran Anh Tuan, Huynh Van Chuong, KIM Doo-Chul. The process of legalization of resources use rights in the coastal region, central Viet Nam. The case study in Phu Vinh commune, A Luoi district,Thua Thien Hue province. Proceedings of the 10th International Conference of Southest Asean Geography Association. Understanding the Changing Space, Place and Cultures of Asia. P. 420-432 MS: 02.02.705/1185 – ĐH 2010. English 2010 P. 420-432
47  Huynh Van Chuong. Research on the situation of and the rights on the forest land, allocating from the state to households for management and use at the mountainous area in the middle vietnam: The case study in Phu Vinh commune, A Luoii district, Thua Thien Hue province. Proceedings of the 10th International Conference of Southest Asean Geography Association. Understanding the Changing Space, Place and Cultures of Asia. P. 473-482 MS: 02.02.705/1185 – ĐH 2010. English 2010 P. 473-482 MS
 48 Nguyen Phuc Khoa, Nguyen Huu Ngu, Huynh Van Chuong. The building the map of land mapping units and assess the adaptation of land use types in Huong Van Huong Tra district, Thua Thien Hue Province. Proceedings of Conference Geography in Ha Noi, Vietnam. University of Natural Science, Ha Noi National University of Vietnam. P. 169 – 177.
 
 Vietnamese 2010 P. 169 – 177
49  Huynh Van Chuong, Nguyen The Lan. Building the land suitability maps for acacia tree by   multi-criteria approach and gis application at Phu Son and Binh Thanh communes, Thua Thien Hue province. Journal of Ecological Economy, Vietnam. Nr. 33. P. 34 – 44. ISSN: 1859 – 2317. Vietnamese 2009 P. 34 – 44
50  Huynh Van Chuong. Multi-criteria land suitability evaluation for agricultural crops using GIS: A case study in Huong Binh Commune, Thua Thien Hue Province. Journal of Science, Hue University. Vietnam. Nr.50 (2009), P. 5-16. ISSN 1859 – 1388. Vietnamese 2009 P. 5-16
51  Huynh Van Chuong. Multicriteria land suitability evaluation for crops using GIS at commuity level in central Vietnam: With case study in Thuy Bang- Thua Thien Hue province. Proceedings of International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2008. P. 207 – 212. ISBN 978-4-901668-37-8. English 2008 P. 207 – 212
 52 Ho Kiet, Huynh Van Chuong. Investigation and evaluation for the management and use of land in the hills west of Huong Tra district, Thua Thien Hue Province. Journal of Science, Hue University. Vietnam. Nr.21 (2004), P. 1-12. ISSN 1859 – 1388. Vietnamese 2004 P. 1-12
 53 Huynh Van Chuong. Studying the fertilizer level for sugarcane in sandy soil fields, Phong Dien district, Thua Thien Hue Province. Proceedings of scientific research results on Agriculture and Forestry 1998-2002 University of Agriculture and Forestry. Agricultural Publishing House. Hanoi, 2002. P. 35 – 41 Vietnamese 2002 P. 35 – 41
13. Certificates (If possible)
 
14. Application of scientific research works in reality (If possible)
 
15. List of project titles hosted for 5 years (If possible)
 
2015-2016 Building the water sharing mechanism at Dai Loc district, Quang Nam province, Hue University level project and ACCCU (Holand) funding.
2014-2017 DAAD project: Networking in Land use/Land Cover Change Analysis for Master program in Land Management. Vietnam DAAD project ID: 57061865
2012 - 2013 Leader of research project funded by Hue University (DHH2012 – 02 – 14): Multi-critera soil suitability evaluation for selected crops at Huong Tra district, Thua Thien Hue province.
2010 - 2013 Coodinator of project funded by DAAD (Germany, RLCPAM): Networking for Protected Area Managanent between Germany and Vietnam (2010-2013).
2009 - 2010 Leader of the project funded by AusAID and Quang Ngai Province: Improving the farming system in uplands of Quang Ngai province.
2008 - 2009 Leader of the project funded by Vietnamese Ministry of Education and Training (B2008-DHH 02 -23): Soil Information System for Soil Management at Commune Level in Central Vietnam: Case study in two communes in Thua Thien Hue province.
2000 - 2001 Leader of research projects funded by Hue University of Agriculture and Forestry: Orientation and allocation the suitable cropping systems based on appraisement agricultural land resource in Binh Thanh commune,  Huong Tra district, Thua Thien Hue province.
1998 – 2000 Leader of research projects funded by Hue University of Agriculture and Forestry: Studying the combination levels of fertilizers for sugar cane on the sandy soil in Phong Dien District, Thua Thien Hue province” (Experiment I, 1998-1999; Experiment II, 1999- 2000)
 
16. Rewards (If possible)

- Government of Vietnam (Ph.D degree).
- Ford Foundation (English education).
- German Academic Exchange Service (DAAD, Summer School and Intership).
- NUFFIC (ACCCU project)
 
17. Other achievements (If possible)

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

Newer articles

Older articles

                                                            

HUAF tries its best to become as the prestigious university. Additionally, HUAF always makes great efforts in training to provide localities and enterprises with qualified human resources. It is highly appreciated as a good center in science and technology to contribute the development of socio- economics to the whole country in integration tendency.

  • Online17
  • Today2,982
  • This month16,497
  • Total4,715,426
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second