University of Agriculture and Forestry, Hue University

http://en.huaf.edu.vn


CV_LE QUYNH MAI

CV_LE QUYNH MAI
CURRICULUM VITAE
 
1. Full name: LE QUYNH MAI CV Le Quynh Mai
2. Date of birth: 06/03/1989 3. Sex: Female
4. Academic title:  
Degree: Master Year of graduation: 2016
5. Working position: Lecturer  
6. Home address: 93 Phung Hung street, Hue city, Thua Thien Hue province, Vietnam
7. Mobile phone: +84 (0)125 3232 860 Email: [email protected]
8. Fax:
9. Office: Faculty of Land Resource and Agricultural Environment
Name of leader of office: Dr. Nguyen Huu Ngu
Address of working place: 102 Phung Hung, Hue City
Phone: +84 (0)54 3516 514
10. EDUCATION
Academic Training Places of training Specialization Graduated year
2013 - 2016 Nagaoka University of Technology Environmental Systems Engineering 2016
2007 - 2011 Hue University of Agriculture and Forestry Land Management 2011
11. EMPLOYMENT RECORD
No Time of beginning Time of ending Working places In charge of
1 2011 Now Hue University of Agriculture and Forestry Lecturer at Faculty of Land Resource and Agricultural Environment
12. Publications
List of publications for 10 years
No Title Name of journals/articles Languages Year of publication Pages
1 Basic study on extracting large paddy areas based on the spatial purity of the low spatial resolution satellite data Proceedings of the 33nd conference of Japan Society of Civil Engineers Kanto Branch Niigata Board English 2015  
2 Comparison of MODIS and Landsat data for extraction of cropping paddy fields Proceedings of The 58th Spring conference of The Remote Sensing Society of Japan English 2015  
3 Extraction of cropping large paddy fields with reduction of cloud region effects using time series MODIS observation data Proceedings of the 32nd conference of Japan Society of Civil Engineers Kanto Branch Niigata Board English 2014  
4 Đánh giá tiềm năng sử dụng đất để mở rộng diện tích gieo trồng cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng và phát triển nông thôn mới ở vùng đồi núi của huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí Khoa học Đại học Huế Vietnamese 2012  
5 Xác định lợi thế của một số loại hình sử dụng đất cùng đồng bằng - cát nội đồng và đánh giá phân hạng thích hợp về điều kiện tự nhiên để mở rộng quy mô sản xuất phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí kinh tế sinh thái số 43 Vietnamese 2012  
6 Ứng dụng GIS đánh giá sự thích nghi đất đai cho một số loại hình sử dụng đất có triển vọng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam Tạp chí kinh tế sinh thái số 43 Vietnamese 2012  
7 Đánh giá đất đa tiêu chí phục vụ phát triển loại hình sử dụng đất trồng cây cao su ở khu vực miền núi của huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí khoa học đất số 39 Vietnamese 2012  
8 Phân hạng thích nghi tự nhiên đất đai cho một số loại hình sử dụng đất phục vụ qui hoạch sản xuất tại vùng đồng bằng thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí kinh tế sinh thái số 43 Vietnamese 2012  
9 Bước đầu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để hình thành cơ sở dữ liệu nông nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp tại phường Hương Long, thành phố Huế Kỷ yếu Hội thảo Môi trường khoa học nông nghiệp Vietnamese 2010  
13. Certificates(If possible)
 
14. Application of scientific research works in reality (If possible)
 
15. List of project titles hosted for 5 years (If possible)
 
16. Rewards 
 • Certificate of Merit and Scholarship of Hue University of Agriculture and Forestry for student who has achieved the title “Good Student” in academic year of 2007 - 2008, Hue University of Agriculture and Forestry, Vietnam, 2008.
 • Certificate of Merit and Scholarship of Hue University of Agriculture and Forestry for student who has achieved the title “Excellent Student” in academic year of 2008 - 2009, Hue University of Agriculture and Forestry, Vietnam, 2009.
 • Certificate of Merit of The President of Hue University for student who has made outstanding achievement in the Movement of “Good learning, Good practice” in the period from 2007 to 2009, Hue University, Vietnam, 2009.
 • Certificate of Merit and Scholarship of Hue University of Agriculture and Forestry for student who has achieved the title “Excellent Student” in academic year of 2009 - 2010, Hue University of Agriculture and Forestry, Vietnam, 2010.
 • Certifies of Student Association of Hue University for student who has achieved the title “Five Good Student”, Student Association of Hue University, Vietnam, 2010.
 • Diploma of Merit of The Minister of Education and Training for student who has achieved the title “Outstanding Student” in study in 2010, The Ministry of Education and Training, Vietnam, 2010.
 • Certificate of Merit and Scholarship of Hue University of Agriculture and Forestry for student who has achieved the title “Excellent Student” by the whole course, Hue University of Agriculture and Forestry, Vietnam, 2011.
 • Certificate of Merit of The President of Hue University for “student who has achieved excellent results in study and training by the whole course”, Hue University, Vietnam, 2011.
 • Lions Club Award in Japanese Speech Contest in Nagaoka city, Japan, 2014.
 • 17th Raizo Tsuchiya  Award in the 33rd Japan Society of Civil Engineers Kanto Branch Niigata Board which was held in 2015.
 • Diploma of Merit of Vietnamese Embassy in Japan, 2015.
 
17. Other achievements (If possible)
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second