University of Agriculture and Forestry, Hue University

http://en.huaf.edu.vn


Danh sách Hội đồng Trường

.
1 Ông Đinh Vương Hùng
 
Dinh Vuong Hung
GVC.TS, Trưởng phòng TCHC, Trường ĐHNL (Chủ tịch Hội đồng trường ĐHNL nhiệm kỳ 2014-2019
Theo QĐ số:480/QĐ-ĐHH)
2 Ông Trần Thanh Đức Thư ký, GV.TS, Phó trưởng Phòng Đào tạo đại học, Trường ĐHNL
3 Ông Lê Văn An PGS.TS, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHNL
4 Ông Phùng Thăng Long PGS.TS, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNL
5 Ông Lê Thanh Bồn GVC.TS, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNL
6 Ông Lê Trọng Thực GVC.ThS, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường ĐHNL
7 Ông Dương Văn Thành GV.ThS, Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường ĐHNL
8 Ông Hoàng Hữu Hạnh PGS.TS, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Đại học Huế
9 Ông Nguyễn Thái Sơn TS, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy TT. Huế
10  Ông Hồ Vang Phó Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh TT. Huế
11 Ông Hồ Sỹ Lượng Giám đốc Công ty Green Feed khu vưc Bình Định
12 Ông Nguyễn Xuân Bả PGS.TS, Trưởng Khoa Chăn nuôi-Thú y, Trường ĐHNL
13 Ông Nguyễn Văn Toản GV.TS, Trưởng Khoa Cơ khí-Công nghệ, Trường ĐHNL
14 Ông Trần Đăng Hòa PGS.TS, Trưởng Khoa Nông học, Trường ĐHNL
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second